FN´s 17 Verdensmål og hvilken betydning de har for din forretning?

17 Verdensmål skal sætte os i kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

På FN-topmødet i New York den 25. september 2015 skabte verdens stats- og regeringsledere en målsætning om, at både borgere, virksomheder og myndigheder i stigende omfang skal skabe bæredygtige løsninger og understøtte en bæredygtig fremtid.

Målene for en fremtidig bæredygtig udvikling, Sustainable Development Goals (SDG,) blev vedtaget af ikke mindre end 193 medlemslande og trådte i kraft den 1. januar 2016. De beskriver konkrete mål, som skal realiseres inden for de kommende år og senest i 2030.

Efterspørgslen efter bæredygtige løsninger er med disse mål således blevet formaliseret på verdensplan, og det skaber nogle enestående muligheder for erhvervslivet – muligheder, der dog kræver fokus og målrettede indsatser, for at blive grebet.

Kort om artikeln

Denne artikel vil både give dig et overblik over FN’s 17 Verdensmål men vil også komme ind på, hvordan din virksomhed kan kan fokusere på målene og hvordan Scanlux Packaging bidrager til Verdensmålene:


Tangy Tomatoes circles left

Hvad indeholder de 17 Verdensmål?

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, garantere god uddannelse og bedre sundhed til alle, samt sikre anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed, stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Den vedtagne dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Verdensmålene:

 1. Afskaffe fattigdom i alle dens former overalt.
 2. Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støtte bæredygtigt landbrug.
 3. Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre.
 4. Fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle.
 5. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.
 6. Fremme adgang til, og bæredygtig forvaltning af, rent vand og sanitet for alle.
 7. Fremme adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle.
 8. Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs til alle.
 9. Opbygge en modstandsdygtig infrastruktur, støtte inkluderende og bæredygtig industrialisering og fremme innovation.
 10. Mindre ulighed i og mellem lande.
 11. Gøre byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige.
 12. Fremme ansvarligt forbrug og produktion.
 13. Hurtig indsats for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger.
 14. Livet i havet. Bevare og sikre bæredygtig udnyttelse af verdenshavene og havbaserede ressourcer.
 15. Livet på land. Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig udnyttelse af økosystemer og af skove, bekæmpe ørkendannelse, standse jordforringelser og tab af biodiversitet.
 16. Opbygge mere fredelige og inkluderende samfund, sikre adgang til retfærdighed for alle og opbygge effektive, ansvarlige og stærke institutioner på alle niveauer.
 17. Styrke det globale partnerskab for handling og øge midlerne til at nå målene.
fsc forest

Verdensmålene gælder for alle lande

Alle lande skal bidrage – både de rige og fattige. Vi står i dag overfor mange store udfordringer, blandt andet social, økonomisk og politisk marginalisering, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer og ikke-lydhøre regeringer. De er alle nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser, og det er derfor nødvendigt at løse dem i fællesskab.

De enkelte lande forventes at tage ejerskab og at etablere egne nationale rammer for indfrielse af FN’s verdensmål. Implementering og succes afhænger derfor af de enkelte landes egne handlingsplaner og programmer for målene.

BLUE BAM circles
Un sustainable goals 13
left Happy MInt circles

Virksomhederne skal engagere sig og fokusere på målene

Selv om nogle ser det som et regeringsansvar alene at implementere FN’s verdensmål, er det vigtigt at virksomheder allerede nu engagerer sig, har fokus på målene, og samtidig ser det som deres ansvar at bidrage.

Fordelene er at de virksomheder, som allerede nu sætter sig nogle mål i forhold til de 17 verdensmål, vil udkonkurrere dem, som ikke har fået ændret deres forretning når nye reguleringer træder i kraft. Og det er ikke kun et spørgsmål om, at der kommer nye reguleringer. Det er et spørgsmål om, hvor hurtigt de introduceres.

Flere lande og regeringer har allerede præsenteret deres handlingsplaner for FN’s verdensmål.

Forbrugerne vil have brands, der gør en forskel

Også brandingmæssigt kan der for den enkelte virksomhed være fordele i at tage ansvar. Undersøgelsen Make it your business: Engaging with the Sustainable Development Goals fra PwC viser, at virksomhederne ikke må underkende befolkningens holdninger, idet 90% af befolkningen finder det vigtigt, at virksomheder tilmelder sig verdensmålene, ligesom at 8% siger, at de er mere tilbøjelige til at købe varer og services fra virksomheder, der tager del i verdensmålene.

Det viser altså, at forbrugerne er interesserede i de brands, der gør en stor forskel og anvender deres købekraft til at fremskynde den ændring, de ønsker. At kunne fortælle din virksomheds historie omkring bidrag til den globale opnåelse af verdensmålene er en måde, hvorpå du differentierer dig fra dine konkurrenter.1

17 UN goals chart

Hvordan laver vi målene om til handlinger og resultater?

For mange virksomheder kan det synes vanskeligt at gøre de abstrakte målsætninger til konkrete handlinger og efterfølgende integrere dem i virksomhedernes strategi. Især for de små og mellemstore virksomheder kan det være svært at finde kapacitet og ressourcer til opgaven.

Ikke desto mindre er det vigtigt at få konkretiseret de 17 verdensmål til forretningsmål, så det bliver en forankret del af hele virksomheden at fokusere på bæredygtighed og at arbejde for at indfri verdensmålene. Men hvordan vi lave målene om til handlinger og resultater?

Mulighederne er mange – men netop ved at anvende verdensmålene som løftestang for udvikling af innovative forretningsidéer er der en stor chance for, at ens innovationstiltag vil matche de globale markedsbehov.

bright bubblegum
Un sustainable goals 14
left Happy MInt circles

Verdensmål og forretningsmål går hånd i hånd

Det er ved at gå op for en række virksomheder, at der ikke nødvendigvis er et modsætningsforhold mellem dét at drive forretning og at bidrage til en bedre verden.

De 17 Verdensmål er blevet et reelt startskud til et globalt kapløb for lande og virksomheder, der har evner og potentiale til at levere løsninger, som kan være med til at indfri målene om at sikre god uddannelse og sundhed til alle, håndtering af miljømæssige udfordringer, reduktion af ulighed, fremme af ligestilling, jobskabelse og bæredygtig økonomisk vækst og forbrug.

Hvordan kan min virksomhed indarbejde verdensmålene?

Som en hjælp til virksomheder har GRI, FN og WBCSD sammen udviklet en 5 trins vejledning med værktøjet: SDG Compass: The Guide for business action on the SDGs. Det er en vejledning til virksomheder om, hvordan de tilpasser deres strategi og måler deres bidrag til at nå verdensmålene. Vejledningen gennemgår 5 trin, som virksomheder med fordel kan gennemgå for at bidrage til verdensmålene.

Vejledningsprocessen er iterativ, men de 5 trin omhandler:

Trin 1: Forstå verdensmålene i forhold til din egen virksomhed.

Trin 2: Definer prioriteringer ud fra de muligheder din virksomhed har i forhold til verdensmålene.

Trin 3: Sæt nogle mål i overensstemmelse med verdensmålene og dine forretningsmål.

Trin 4: Integrer det i din kerneforretning.

Trin 5: Rapporter og kommuniker til dine interessenter for at vise, hvad du står for i forhold til bæredygtig udvikling.

sdg compass

Hvad gør Scanlux Packaging for at bidrage til at nå FN’s verdensmål?

Emballageindustrien har ligesom andre brancher et stort ansvar for at bidrage til de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Bæredygtig emballage starter med oprindelse af materialer, design, selve produktionen og strækker sig over transporten til kunder og videre til forbrugerne for dernæst at ende som genbrug af emballagematerialer, som igen dirigeres tilbage i værdikæden og markedet. Igennem hele værdikæden skal der tænkes bæredygtighed ind.

Scanlux Packaging har bæredygtig udvikling dybt forankret i sin kerneforretning og vil også fremadrettet arbejde på miljørigtige løsninger i hele værdikæden. Vi ser det derfor som vigtigt fortsat at arbejde på også at yde vores bidrag til, at FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling kan opnås.
Vi arbejder løbende, aktivt og systematisk for, hvor det økonomisk og teknisk er muligt, at minimere belastningen af det eksterne miljø, og vi gør vores bedste for at have omtanke for naturen og miljøet gennem alle vores processer. Vi samarbejder kun med leverandører, der overholder vores miljøpolitik.

Scanlux Packaging har siden 2016 været FSC®-certificeret. Et af de vigtige materialer, som indgår i vores produkter, er træ. Valg af FSC®-certificeret emballage er med til at fremme ansvarlig skovdrift samt at sikre naturen og de sociale forhold i de skove, som træet kommer fra. I en FSC®-certificeret skov værnes der ikke kun om de sårbare naturområder, men der plantes igen skov, når noget bliver fældet. Dette bidrager til, at skoven er CO2-neutral.
Med den internationale miljøledelse ISO 14001 har Scanlux Packaging ligeledes sikret, at der ikke blot kommer miljøansvarlige produkter ud af produktionen, men også, at miljøbevidstheden er høj i hele arbejdsprocessen.

Scanlux Packagings leverandører forpligter sig også til at leve op til et adfærdskodeks som beskriver vores etiske retningslinjer. Det har stor betydning for os, at vi gennem vores kontrakter og kommunikation sikrer, at forholdene hos vores leverandører lever op til vores standarder og retningslinjer, velvidende at lovgivningen og kulturforskelle rundt omkring i verden betyder forskellige betingelser.
Her kan du læse mere om vores miljøpolitik og Code of Conduct.

BLUE BAM circles
loplabbet fsc certified paper bags

Andre historier

ARTIKEL

Find nøglen til din webshop-succes

I denne artikel fokuserer vi på, hvordan du kan optimere handelsoplevelsen med miljøvenlig emballageløsninger – gennem hele kundeoplevelsen. Det kan meget vel være nøglen til din personlige webshopsucces

Lær mere

ARTIKEL

Vil du beskytte miljøet?

Uanset om du bruger miljøcertificerede emballagematerialer eller ej, foreslår vi 3 måder, hvorpå du kan beskytte miljøet og samtidig spare penge.

Læs mere
Var denne artikel nyttig?
JaNej
Black Corrugated Winebox 2 Bottle blev tilføjet til din indkøbskurv