Design Audit

Code of Conduct

Vores retningslinjer

Det har stor betydning for os, at vi gennem vores kontrakter og kommunikation, sikrer at forholdene hos vores leverandører, lever op til vores standarder og retningslinjer, velvidende at lovgivningen og kulturforskelle rundt omkring i verden betyder forskellige betingelser.

Vi tydeliggør vigtigheden overfor alle vores partnere og leverandører, af at produktionen skal ske blandt mennesker, som bliver behandlet med respekt og har gode arbejdsvilkår. Accept og overholdelse af vores adfærdskodeks er en integreret del af alle forretningsaftaler som Scanlux indgår. Det sikres gennem kontrakter, grundig information, løbende rapportering og kontrol.  

Her kan du læse den komplette adfærdskodeks.

Underleverandører

Scanlux kræver at alle vores leverandører følger det nuværende adfærdskodeks i samarbejde med deres underleverandører. Det er leverandørens fulde ansvar at sikre at underleverandører opfylder Scanlux´ adfærdskodeks. Alle leverandører skal altid informere Scanlux om hvor hver eneste ordre bliver produceret.

Opfølgning og evaluering

Scanlux kontrollerer relevante leverandører og deres faciliteter for at sikre overholdelse af vores adfærdskodeks. Leverandører skal være i besiddelse af al dokumentation, der kan være nødvendig for at påvise overensstemmelse med Scanlux’ adfærdskodeks. Leverandørerne skal tillade Scanlux eller en udvalgt tredjepart at foretage inspektioner, som skal sikre overholdelse af vores adfærdskodeks og samtidig give adgang til de nødvendige oplysninger, dokumentationer og ressourcer det kræver. Vi kræver at alle Scanlux’ leverandører skal:

 

    • Give fuld adgang til information vedrørende produktion af ordrerne.
    • Give fuld adgang til inspektioner, inkluderet uanmeldt besøg af Scanlux eller en repræsentant.
    • Give adgang til registre, som giver os mulighed for at vurdere, om der er overensstemmelse med Scanlux’ adfærdskodeks.
    • Give os mulighed for fortrolige samtaler med ansatte i forbindelse med besøg.

 

Resultaterne af kontrollen vil blive dokumenteret i en rapport. Scanlux vil indgå i en konstruktiv dialog med leverandører for at forbedre det generelle arbejdsmiljø for de ansatte. Scanlux vil efterspørge passende handlingsplaner for at forbedre kontrolresultatet. Hvis nødvendige forbedringer ikke sker på en for Scanlux acceptabel måde, vil vi afgøre om der stadig er grundlag for et samarbejde.

Børnearbejde

Scanlux Packaging vil ikke acceptere og vil ikke indgå i samarbejde med leverandører som benytter sig af børnearbejde. En leverandør har ikke lov til at bruge ansatte under 15 år i produktionen eller i andre led i virksomheden. Hvis den lokale lovgivning har bestemt en anden aldersgrænse for definitionen af et ”barn” er denne lov gældende. I lande hvor loven tillader lærlinge, accepterer vi at børn i denne alder, arbejder et par timer om dagen.

Fabrikken skal kunne bevise at det pågældende arbejde ikke forstyrrer barnets uddannelse, at arbejdet er begrænset til et par timer om dagen, at arbejdet er målrettet barnets uddannelse og at personen modtager korrekt og passende erstatning for arbejdet. Hvis vi har nogen som helst grund til at tvivle på om forholdene bliver opfyldt, vil et lærlingeprogram ikke blive accepteret. Det påhviler hver enkel leverandør at kontrollere alderen hos alle ansatte, og denne information skal være tilgængelig for gennemgang til enhver tid. Hvis der registreres børnearbejde vil Scanlux bede fabrikken om at sikre, at der træffes foranstaltninger, som er i barnets interesse. Vi vil, i samarbejde med fabrikken, forsøge at finde en tilfredsstillende løsning hvor barnets alder, sociale situation og uddannelse tages i betragtning. Alle foranstaltninger, der træffes, skal stræbe efter at forbedre og ikke forværre barnets situation. Scanlux forbeholder sig retten til at involvere lokale eller internationale organisationer, med henblik på at sikre barnets fremtid. Kompensation og arbejdsløn skal udbetales  regelmæssigt og være fair i forhold til det arbejde der udføres.

Løn, overarbejdstimer og betalingsprocedurer skal ske i overensstemmelse med den gældende lovgivning i leverandørens land.  Derudover skal leverandører tilbyde alle lovmæssige fordele. Tilbageholdelse af løn må ikke benyttes som en disciplinær foranstaltning. Arbejdstiden skal være i overensstemmelse med den gældende lov i leverandørens land. Dette gælder for både de daglige og ugentlige arbejdstimer. Arbejdstimer som overskrider 60 timer per uge skal være på et frivilligt grundlag og skal planlægges, så det sikrer trygge og humanitære arbejdsbetingelser.

Miljø

Miljøet er en stigende global bekymring og Scanlux forventer at leverandørerne agerer ansvarsfuldt i denne sag. Scanlux’ leverandører skal overholde alle gældende love og regler vedrørende miljøbeskyttelse. Vores leverandører skal bestræbe at reducere affald, spild og udledninger til luft, jord og vand og håndtere farlige kemikalier i overensstemmelse med de lokale love og regler.

Dyrebeskyttelse

Scanlux bruger aldrig nogen form for pels fra dyr. I forbindelse med husdyrhold skal leverandørerne tage hensyn til dyrenes behov frem for at forsøge at tilpasse dyrene til de tilgængelige forhold.

Mobning og misbrug

Leverandørens ansatte skal behandles med værdighed og respekt. Der må under ingen omstændigheder ske fysisk afstraffelse, mobning af nogen art eller magtmisbrug.

Diskrimination

Scanlux vil ikke indgå samarbejde med leverandører der diskriminerer på bagrund af race, religion, alder, nationalitet, politisk overbevisning,  fagforeningsmedlemskab, seksuel orientering eller køn. Kvindelige ansatte bør få barselsorlov ved graviditet.  Afskedigelse af gravide ansatte er ikke acceptabelt.

Offentliggørelse

Lederne hos leverandører skal informere ansatte om indholdet af denne adfærdskodeks og placere en kopi et sted hvor den er tilgængelig for alle ansatte. Scanlux forventer at alle leverandører respekterer ovennævnte adfærdskodeks og at de gør deres bedste for at overholde vores standarder. Vi stoler på, at vores eget personale tager ansvar i deres arbejde og vi forventer at vores leverandører gør det samme. Vi tror på samarbejde og vi er villige til at arbejde sammen med vores leverandører for at opnå brugbare løsninger i hvert enkelt tilfælde.

Black Corrugated Winebox 2 Bottle blev tilføjet til din indkøbskurv