Code of Conduct

Our guidelines

De leveranciers van Scanlux Packaging verplichten zich tot het naleven van een gedragscode die onze ethische richtlijnen beschrijft. Het is voor ons heel belangrijk dat we er door middel van onze contracten en communicatie voor zorgen dat de voorwaarden van onze leveranciers voldoen aan onze normen en richtlijnen, wetende dat wetgeving en culturele verschillen verschillende voorwaarden betekenen over de hele wereld.

Wij maken al onze partners en leveranciers duidelijk dat de productie moet plaatsvinden met mensen die respectvol worden behandeld en goede arbeidsomstandigheden hebben. De goedkeuring en naleving van onze Gedragscode maken integraal deel uit van alle zakelijke overeenkomsten met Scanlux. Deze wordt gewaarborgd door contracten, grondige informatie, permanente rapportering en controle.

Lees hier de volledige Gedragscode.

Onderleveranciers

Scanlux eist van al onze leveranciers dat zij de huidige gedragscode naleven in samenwerking met hun onderaannemers. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de leverancier om ervoor te zorgen dat onderaannemers zich houden aan de gedragscode van Scanlux. Alle leveranciers dienen Scanlux altijd te informeren waar elke bestelling wordt geproduceerd.

Gezondheid en veiligheid

Alle leveranciers van Scanlux moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving in overeenstemming met alle lokale wet- en regelgevingen. Onze leveranciers moeten ten minste voor het volgende zorgen:

 • De faciliteiten voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften op het gebied van gezondheid, veiligheid en het milieu.
 • Brandbeveiligingsapparatuur, inclusief brandmelders, installatie van brandblusapparaten die onderhouden en geïnspecteerd moeten worden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en voorschriften.
 • EHBO- en ontruimingsplannen en -procedures zijn bekend bij zowel leidinggevenden als medewerkers.
 • De leverancier moet ten minste één gesorteerde EHBO-kit per afdeling leveren.
 • Verlichting en ventilatie moeten op de juiste wijze worden geïnstalleerd en onderhouden.
 • Elke machine moet naar behoren worden onderhouden en voorzien van de juiste beschermingsmaatregelen.
 • Alle gevaarlijke stoffen worden veilig opgeslagen en afgevoerd in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.
 • Medewerkers hebben toegang tot drinkwater
 • Toiletvoorzieningen moeten ten minste voldoen aan de lokale wetgeving.

Kinderarbeid

Scanlux Packaging accepteert geen leveranciers die gebruik maken van kinderarbeid, noch werkt Scanlux Packaging met hen samen. Het is een leverancier niet toegestaan om werknemers jonger dan 15 jaar in dienst te nemen in de productie of in andere onderdelen van het bedrijf. Als de plaatselijke wet een andere leeftijdsgrens voor de definitie van “kind” heeft vastgesteld, is deze wet van toepassing. In landen waar de wet leerlingen toestaat, accepteren we dat kinderen van deze leeftijd een paar uur per dag werken.

De fabriek moet kunnen aantonen dat het werk geen belemmering vormt voor de opvoeding van het kind, dat het werk beperkt is tot enkele uren per dag, dat het werk afgestemd is op de opvoeding van het kind en dat de persoon een correcte en adequate vergoeding voor het werk ontvangt. Als er enige twijfel bestaat over de vraag of aan de voorwaarden is voldaan, kan een opleidingsprogramma niet worden geaccepteerd. De leeftijd van alle medewerkers moet door elke leverancier worden gecontroleerd en deze informatie moet te allen tijde beschikbaar zijn voor controle. Wanneer kinderarbeid wordt geregistreerd, zal Scanlux de fabriek vragen om ervoor te zorgen dat er maatregelen worden genomen die in het belang van het kind zijn. In samenwerking met de fabriek willen we proberen een bevredigende oplossing te vinden die rekening houdt met de leeftijd, de sociale situatie en het onderwijs van het kind. Alle maatregelen moeten gericht zijn op verbetering en mogen de situatie van het kind niet verslechteren. Scanlux behoudt zich het recht voor lokale of internationale organisaties in te schakelen om de toekomst van het kind veilig te stellen. Bezoldigingen en lonen moeten regelmatig en in een billijke verhouding tot het verrichte werk worden betaald.

Salaris-, overuren- en betalingsprocedures moeten voldoen aan de toepasselijke wetgeving van het leveranciersland. Daarnaast moeten leveranciers alle juridische voordelen bieden. Loonbehoud mag niet als disciplinaire maatregel worden gebruikt. De werktijden moeten voldoen aan de van toepassing zijnde wetten in het land van de leverancier. Dit geldt zowel voor de dagelijkse als de wekelijkse arbeidstijd. Arbeidsuren van meer dan 60 uur per week moeten vrijwillig zijn en moeten dusdanig gepland worden dat veiligheid en humanitaire arbeidsomstandigheden worden gewaarborgd.

Milieu

Het welzijn van het milieu is reden voor toenemende wereldwijde belangstelling en Scanlux verwacht van haar leveranciers dat zij zich in dit geval verantwoordelijk gedragen. Scanlux-leveranciers moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde milieuwet- en regelgevingen. Onze leveranciers moeten ernaar streven om afval, afgifte en vrijkoming van onzuiverheden in lucht, bodem en water te verminderen en gevaarlijke chemicaliën te behandelen in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.

Dierenbescherming

Scanlux gebruikt nooit dierlijk bont. In de context van de veehouderij moeten de leveranciers rekening houden met de behoeften van de dieren in plaats van te proberen de dieren aan te passen aan de beschikbare omstandigheden.

Pesten en misbruik

De medewerkers van de leverancier moeten met waardigheid en respect worden behandeld. In geen geval mag er sprake zijn van fysieke bestraffing, intimidatie van welke aard dan ook of machtsmisbruik.

Discriminatie

Scanlux zal niet samenwerken met leveranciers die discrimineren op grond van ras, religie, leeftijd, nationaliteit, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, seksuele geaardheid of geslacht. Vrouwelijke werkneemsters moeten tijdens de zwangerschap  zwangerschapsbescherming krijgen. Het ontslag van zwangere werkneemsters is onaanvaardbaar.

Follow-up en evaluatie

Scanlux houdt toezicht op relevante leveranciers en hun faciliteiten om ervoor te zorgen dat onze Gedragscode wordt nageleefd. Leveranciers dienen in het bezit te zijn van alle documenten die nodig zijn om aan te tonen dat wordt voldaan aan de Gedragscode van Scanlux. Leveranciers dienen Scanlux of een geselecteerde derde partij toe te staan inspecties uit te voeren om naleving van onze Gedragscode te waarborgen en tegelijkertijd toegang te verschaffen tot de benodigde informatie, documentatie en bronnen. Van alle Scanlux-leveranciers verlangen wij het volgende:

 • Volledige toegang te geven tot informatie over de productie van opdrachten.
 • Volledige toegang te geven tot inspecties, met inbegrip van onaangekondigde bezoeken door Scanlux of een vertegenwoordiger.
 • Toegang verschaffen tot registers om te beoordelen of de gedragscode van Scanlux wordt nageleefd.
 • Ons toestaan vertrouwelijke gesprekken met medewerkers te voeren in verband met bezoeken.

De resultaten van de inspectie worden gedocumenteerd in een rapport. Scanlux zal een constructieve dialoog aangaan met leveranciers om de algehele werkomgeving voor werknemers te verbeteren. Scanlux zal op zoek gaan naar passende actieplannen om de controleresultaten te verbeteren. Als er voor Scanlux geen acceptabele verbeteringen zijn, bepalen we of er nog een basis is voor samenwerking.

Openbaarmaking

Leidinggevenden van toeleveranciers dienen medewerkers te informeren over de inhoud van deze Gedragscode en een kopie te verstrekken op een plaats waar deze voor alle medewerkers beschikbaar is. Scanlux verwacht van alle leveranciers dat zij bovenstaande gedragscode naleven en alles in het werk stellen om aan onze normen te voldoen. Wij vertrouwen erop dat onze eigen medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en wij verwachten van onze leveranciers dat zij hetzelfde doen. Wij geloven in samenwerking en zijn bereid om samen met onze leveranciers tot duurzame oplossingen te komen.

Black Corrugated Winebox 2 Bottle is aan uw winkelwagen toegevoegd