Design Audit

Design Audit

Code of Conduct

Our guidelines

Scanlux uppförandekod beskriver våra etiska riktlinjer. Det är av stor betydelse för oss – att genom våra kontrakt och vår kommunikation – säkerställa att förhållandena hos våra leverantörer lever upp till våra standarder och riktlinjer, då vi är väl medvetna om att lagstiftning och kulturella skillnader runt om i världen innebär olika villkor. Vi betonar till alla våra partners och leverantörer vikten av att produktionen genomförs av personer som behandlas med respekt och arbete under goda förhållanden. Att acceptera och efterleva vår uppförandekod är en integrerad del av affärsavtalet som Scanlux ingår i. Det är säkerställt genom avtal, grundlig information, kontinuerlig rapportering och kontroller. Här kan du läsa hela uppförandekoden.

Scanlux Packagings underleverantörer

Scanlux kräver att våra leverantörer använder denna uppförandekod i samarbete med sina underleverantörer, och det är leverantörens ansvar att se till att underleverantörerna uppfyller Scanlux uppförandekod. Alla leverantörer ska alltid hålla Scanlux informerad om till vilken underleverantör varje order är producerad.

Övervakning och utvärdering

Scanlux övervakar relevanta leverantörer och deras anläggningar för att säkerställa att Scanlux uppförandekod efterföljs. Leverantörer ska upprätthålla all dokumentation som kan behövas för att visa överensstämmelsen med Scanlux uppförandekod. Leverantörerna ska tillåta Scanlux eller en vald tredjepart för att utföra inspektioner som garanterar efterlevnaden av denna uppförandekod och ge tillgång till nödvändiga uppgifter, dokumentation och medel för att säkerställa denna process till inspektörerna. Vi kräver att alla leverantörer att ska kunna förse Scanlux med:

  • Full insyn om var någonstans varje order produceras
  • Full behörighet till att göra en inspektion på plats inklusive oanmälda besök antingen av Scanlux och/eller utvalda representanter
  • Tillgång till dokument som gör det möjligt för oss att avgöra om kraven för Scanlux uppförandekod uppfylls
  • Tillgång till att göra konfidentiella intervjuer med anställda i samband med besök


Resultatet av övervakningen kommer att dokumenteras i en övervakningsrapport. Scanlux kommer inleda en konstruktiv dialog med leverantören för att förbättra den totala arbetsmiljön för de anställda. Scanlux kommer att begära tillräckliga handlingsplaner för att rätta till övervakningens resultat. Om förbättringar inte implementeras på ett sätt som är godtagbart Scanlux kommer vi avsluta samarbetet med leverantören.

Barnarbete

Scanlux kommer inte att acceptera och kommer inte att göra affärer med någon leverantör som använder barnarbete. Leverantören är inte tillåten att använda anställda vid en ålder yngre än 15 år gammal i produktionen eller någon annanstans i företaget. Om den nationella lagstiftningen sätter gränsen för definitionen av ”barn” i någon annan åldersgrupp så ska den nationella lagstiftningen tillämpas. I länder där lagen tillåter lärlingsprogram kommer vi att acceptera att barn i denna ålder arbete några få timmar per dag.

Fabriken måste kunna bevisa att detta arbete inte stör barnets utbildning, att arbetet är begränsat till ett fåtal timmar per dag, att arbetet är lätt och tydligt syftar till utbildning, och att personen mottar ordentligt och skälig kompensation för arbetet. Om vi har någon anledning att tvivla på att dessa villkor uppfylls, kommer sådana lärlingsprogram inte godtas. Det åligger varje leverantör att kontrollera åldern för alla arbetstagare, och denna information måste vara tillgängliga för granskning när som helst. Om barnarbete upptäcks kommer Scanlux att begära fabriken säkerställer att åtgärder vidtas som är i barnets bästa intresse.

Vi kommer i samarbete med fabriken, försöka hitta en tillfredsställande lösning, med hänsyn till barnets ålder, sociala situation, utbildning etc. Alla åtgärder som vidtas bör alltid sträva efter att förbättra, inte förvärra, varje enskilt barns situation. Scanlux förbehåller sig rätten att involvera lokala eller internationella organisationer i syfte att säkerställa barnets framtid. Kompensation och lön ska betalas regelbundet, i tid och vara rättvis i fråga om arbetsprestationen. Löner, ersättning för övertid och betalningsvillkor bör överensstämma med gällande lagstiftning i leverantörens land. Dessutom måste leverantörerna erbjuda alla lagstadgade förmåner. Att undanhålla lön får inte användas som en disciplinär åtgärd. Arbetstiden ska vara i enlighet med gällande lagstiftning i det land där leverantören. Detta gäller både den dagliga och veckovisa arbetstiden. Arbetstid som överstiger 60 timmar per vecka måste ske på frivillig basis och måste planeras på ett sätt som garanterar säkra och humana arbetsförhållanden.

Miljö

Miljön är en allt större fråga och bekymring i världen och Scanlux förväntar sig att leverantörerna agerar ansvarsfullt i denna fråga. Scanlux leverantörer ska följa alla lokala lagar och bestämmelser om skydd av miljön. Våra leverantörer måste sträva efter att minska avfall och utsläpp i luft, mark och vatten, hantera kemikalier på ett miljövänligt sätt, och hantera, lagra och bortskaffa farligt avfall i enlighet med alla lokala lagar och förordningar.

Djurskydd

Scanlux använder inte djurpäls i någon form. I samband med djuruppfödning ska leverantörer beakta djurets biologiska behov snarare än att försöka få djuret att anpassa sig till de rådande förhållandena.

Trakasserier och missbruk

De anställda hos leverantörer ska behandlas med värdighet och respekt. Under inga omständigheter får fysisk bestraffning, trakasserier av något slag eller maktmissbruk tillämpas.

Diskriminering

Scanlux kommer inte göra affärer med leverantörer som diskriminerar under anställningsprocessen- eller praxis på grund av ras, religion, ålder, nationellt ursprung, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, sexuell läggning eller kön. Kvinnliga arbetstagare ska ges rätt till deras fastställda mammaledighet vid graviditet. Uppsägning av gravida kvinnliga arbetstagare är inte acceptabelt.

Publicering

Leverantörernas förvaltare ska informera sina anställda om innehållet i den nuvarande uppförandekoden och placera en kopia av den på en plats som är lättillgänglig för de anställda. Scanlux förväntar sig att alla leverantörer respekterar uppförandekoden och aktivt göra sitt yttersta för att uppnå våra standarder. Vi litar på vår egen personal att ta ett stort ansvar i sitt arbete, och vi förväntar oss att våra leverantörer gör detsamma. Vi tror på samarbete och är villiga att arbeta med våra leverantörer för att uppnå fungerande lösningar i varje enskilt fall.

Black Corrugated Winebox 2 Bottle har lagts till i din varukorg