Code of Conduct

ETISKE RETNINGSLINJER

Her kan du lese om Scanlux sine etiske retningslinjer. Det er svært viktig for oss – gjennom våre kontrakter og vår kommunikasjon – å sikre at forholdene hos våre leverandører oppfyller våre standarder og retningslinjer – velvitende om at lovgivning og kulturforskjeller over hele verden betyr forskjellige forhold. For alle våre partnere og leverandører vektlegger vi betydningen av at produksjonen blir utført av mennesker som blir behandlet med respekt og arbeider under gode forhold. Godkjenning og overholdelse av våre etiske retningslinjer er en integrert del av alle forretningsavtaler Scanlux inngår. Dette sikres gjennom kontrakter, grundig informasjon, regelmessig rapportering og kontroll.

Her kan du lese hele våre etiske retningslinjer.

Underleverandører

Scanlux krever at våre leverandører følger de nåværende etiske retningslinjene i samarbeid med sine egne leverandører, og at de sikrer deres etterlevelse. Leverandører har fullt ansvar for å påse at underleverandører overholder Scanlux sine etiske retningslinjer. Alle leverandører skal alltid holde Scanlux informert om hvor hver ordre blir produsert.

Overvåkning og evaluering

Scanlux vil overvåke aktuelle leverandører og fasilitetene deres for å sikre at de er i samsvar med Scanlux sine etiske retningslinjer. Leverandører skal oppbevare all dokumentasjon som kan være nødvendig for å bevise samsvar med de etiske retningslinjene til Scanlux på stedet. Leverandørene skal gi Scanlux selv eller tredjeparter autorisasjon til å utføre inspeksjoner for å garantere overholdelse av regelverket, og gi disse kontrollørene tilgang til nødvendig data og dokumentasjon, samt midler til å sikre denne prosessen: Vi krever at alle leverandører gir Scanlux:

  • Full tilgang til informasjon om hvor hver ordre blir produsert.
  • Full tilgang for inspeksjon på stedet, inkludert uanmeldte besøk av Scanlux og/eller utnevnte representanter.
  • Tilgang til rapporter som vil gjøre oss i stand til å fastslå samsvar med Scanlux sine etiske retningslinjer.

Resultatet av kontrollen vil bli dokumentert i en overvåkingsrapport. Scanlux vil inngå i en konstruktiv dialog med leverandøren for å forbedre det generelle arbeidsmiljøet for de ansatte. Scanlux vil be om passende handlingsplaner for å rette opp funn fra inspeksjonen. Hvis forbedringer ikke skjer på en måte som er akseptabel for Scanlux, vil vi avslutte leverandørforholdet.

Barnearbeid

Scanlux godtar ikke, og vil ikke gjøre forretninger med leverandører som benytter barnearbeid. Leverandøren er ikke tillatt å bruke ansatte som er yngre enn 15 år i produksjonen eller andre deler av virksomheten. Dersom nasjonal lovgivning setter grensen for definisjonen av et ”barn” til en annen alder, gjelder nasjonal lov. I land hvor loven tillater lærlingordninger vil vi akseptere at barn i denne alderen arbeider noen timer per dag.

Fabrikken må kunne bevise at dette arbeidet ikke er i konflikt med barnets utdanning, at arbeidet er begrenset til noen få timer per dag, at arbeidet er lett og tydelig rettet mot læring, og at personen blir riktig kompensert. Hvis vi har grunn til å tvile på at disse vilkårene blir oppfylt, vil slike lærlingordninger ikke bli akseptert. Det er ansvaret til hver leverandør å verifisere alderen til alle arbeidstakere, og denne informasjonen må være tilgjengelig for tilsyn til enhver tid. Hvis barnearbeid blir oppdaget vil Scanlux be fabrikken om å sørge for at tiltak blir satt i gang i barnets beste interesse.

I samarbeid med fabrikken vil vi forsøke å finne en tilfredsstillende løsning som tar hensyn til barnets alder, sosiale situasjon, utdannelse etc. Eventuelle tiltak bør alltid ha som målsetning å forbedre, ikke forverre, hvert enkelt barns situasjon. Scanlux forbeholder seg retten til å involvere lokale eller internasjonale organisasjoner med sikte på å sikre barnets fremtid. Kompensasjon og lønn for arbeidstimer skal betales regelmessig, i tide og være rettferdig i forhold til arbeidsutførelsen. Lønn, kompensasjon for overtid og betalingsprosedyrer skal være i samsvar med gjeldende lover i leverandørens land. I tillegg må leverandører yte alle lovpålagte fordeler. Lønnstrekk skal ikke brukes som disiplinærtiltak. Arbeidstiden skal være i samsvar med gjeldende lover i leverandørens land. Dette gjelder både daglig og ukentlig arbeidstid. Arbeidstid utover 60 timer per uke må skje på frivillig basis og må planlegges på en måte som sikrer trygge og humane arbeidsforhold.

Miljø

Miljøet fører til økende bekymring globalt og Scanlux forventer at leverandørene opptrer ansvarlig i denne saken. Leverandører til Scanlux skal handle i samsvar med alle lokale lover og forskrifter om vern av miljøet. Våre leverandører må arbeide for å redusere avfall og utslipp til luft, jord og vann, håndtere kjemikalier på en miljømessig forsvarlig måte, og håndtere, lagre og kaste farlig avfall i henhold til lokale lover og forskrifter.

Dyrevern

Scanlux bruker ingen form for dyrepels. I forbindelse med husdyrhold skal leverandører ta hensyn til de biologiske behovene til dyret i stedet for å prøve å få dyret til å tilpasse seg forholdene.

Trakassering og overgrep

Leverandørens ansatte skal behandles med verdighet og respekt. Under ingen omstendigheter skal fysisk avstraffelse, trakassering av noe slag eller maktmisbruk være tillatt.

Diskriminering

Scanlux vil ikke gjøre forretninger med leverandører som diskriminerer ved ansettelse og ansettelsespraksis på grunnlag av rase, religion, alder, nasjonalitet, politisk oppfatning, fagforeningsmedlemskap, seksuell legning eller kjønn. Kvinnelige arbeidstakere bør få sin fastsatte fødselspermisjon ved graviditet. Oppsigelse av gravide kvinnelige arbeidstakere er ikke akseptabelt.

Utgivelse

Leverandørens ledere skal informere sine ansatte om innholdet i de nåværende etiske retningslinjene og plassere en kunngjøring av regelverket på et sted som er lett tilgjengelig for ansatte. Scanlux forventer at alle leverandører respekterer våre etiske retningslinjer på et pågående basis og aktivt gjøre sitt ytterste for å leve opp til våre standarder. Vi stoler på at våre egne ansatte tar mye ansvar i arbeidet sitt, og vi forventer av våre leverandører at de gjør det samme. Vi tror på samarbeid, og vi er villige til å samarbeide med våre leverandører for å oppnå gode løsninger i hvert enkelt tilfelle.

Black Corrugated Winebox 2 Bottle ble lagt til i kurven din