FN:s 17 globala mål och vilken betydelse de har för din verksamhet

17 globala mål ska hjälpa oss sätta kursen mot en mer hållbar utveckling, både för oss människor och för planeten vi bor på.

På FN-toppmötet i New York den 15 september 2015 utformade världens stats- och regeringsledare en målsättning om att såväl enskilda medborgare som företag och myndigheter i större omfång ska skapa hållbara lösningar och understötta en hållbar framtid.

Målen för en framtida hållbar utveckling, Sustainable Development Goals (SDG) antogs av inte mindre än 193 medlemsländer och trädde i kraft 1 januari 2016. De beskriver konkreta mål som ska realiseras inom de kommande åren, och senast år 2030.

Efterfrågan på hållbara lösningar har med dessa mål formaliserats på världsplan och det skapar enastående möjligheter för näringslivet – möjligheter som dock kräver fokus och målinriktade insatser för att tas tillvara.

Kort om artikeln

Denna artikel ger dig både en överblick över FN:s 17 globala mål, men kommer också in på hur ditt företag kan fokusera på målen och beskriver om hur vi på Scanlux Packaging bidrar till de globala målen:


Tangy Tomatoes circles left

Vad innebär de 17 globala målen?

Värdsmålen utgör 17 konkreta råd och 169 delmål som förpliktigar alla FN:s 193 medlemsländer att helt avskaffa fattigdom och svält i världen, minska ojämställdhet, garantera god utbildning och bättre hälsa för alla samt säkra värdiga arbeten och mer hållbar ekonomisk tillväxt. De fokuserar också på att främja fred, styrka institutioner och internationella partnerskap.

Den antagna dagordningen erkänner därför att social, ekonomisk och miljömässig utveckling, fred, säkerhet och internationellt samarbete är tätt förbundna och att det kräver en integrerad insats att uppnå hållbara utvecklingsresultat.

De globala målen

 1. Avskaffa all fattigdomi alla dess former överallt.
 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition, samt främja ett hållbart jordbruk.
 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
 5. Uppnå jämställdhetoch alla kvinnor och flickors egenmakt.
 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.
 10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder.
 11. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.
 15. Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemenpå land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald.
 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.
fsc forest

De globala målen gäller för alla länder

Alla länder ska bidra – både rika och fattiga. Vi står idag inför många stora utmaningar, bland annat social, ekonomisk och politisk marginalisering, stigande ungdomsarbetslöshet, ojämlikhet, fattigdom, livsmedelsosäkerhet, brist på eller ojämn tillgång till grundläggande naturresurser, miljöföroreningar, klimatförändringar och icke-lyhörda regeringar. De är alla nationella utmaningar med stora regionala och globala konsekvenser och det är därför nödvändigt att gemensamt försöka lösa dem.

De enskilda länderna förväntas ta eget ansvar och etablera egna nationella ramar för att infria FN:s globala mål. Implementering och framgång är därför beroende av de respektive ländernas egna handlingsplaner och program för målen.

BLUE BAM circles
Un sustainable goals 13
left Happy MInt circles

Företagen ska engagera sig och fokusera på målen

Trots att vissa ser det uteslutande som ett regeringsansvar att implementera FN:s globala mål ör det viktigt att företag redan nu engagerar sig, fokuserar på målen och ser det som sitt ansvar att bidra.

Fördelarna är att de företag som redan nu sätter upp mål som förhåller sig till de 17 globala målen kommer konkurrera ut dem som inte har ändrat i sin verksamhet när de nya reglerna träder i kraft. Och det är inte bara en fråga om att det kommer nya regler. Det är en fråga om hur snabbt de introduceras. Flera länder och regeringar har redan presenterat sina handlingsplaner för FN:s globala mål.

Forbrugerne vil have brands, der gør en forskel.

Även brandingmässigt kan det för den enskilda verksamheten löna sig att ta ansvar. Undersökningen Make it your business: Engaging with the Sustainable Development Goals från PwC  visar att företagen inte får underskatta befolkningens åsikter eftersom 90% av befolkningen tycker att det är viktigt att företag engagerar sig i värdsmålen, på samma sätt som 8% säger att de tenderar att välja varor och tjänster från verksamheter som deltar i världsmålen.

Det visar också att konsumenterna är intresserade av de märken som gör skillnad och använder sin köpkraft till att påskynda den förändring som de vill se. Att kunna berätta hur ditt företag, även historiskt, har bidragit till att vi når de globala världsmålen är ett bra sätt särskilja dig från dina konkurrenter.1

17 UN goals chart

Hur gör vi om målen till handlingar och resultat?

För många företag kan det verka svårt att omvandla de abstrakta målsättningarna till konkreta handlingar och sedan integrera dem i företagets strategi. För i synnerhet små och mellanstora företag kan det tyckas krångligt att hitta kapacitet och resurser till uppgiften. Inte desto mindre är det viktigt att få konkretiserat de 17 globala målen till affärsmål på så vis att det blir en förankrad del av hela verksamheten att fokusera på hållbarhet och att arbeta för att nå de globala målen. Men hur omvandlar vi målen till handlingar och resultat?

Möjligheterna är många – men just genom att använda världsmålen som hävstång för utveckling av innovativa affärsidéer finns det stor chans för att just din innovationsinsats matchar de globala marknadsbehoven.

bright bubblegum
Un sustainable goals 14
left Happy MInt circles

Globala mål och affärsmål går hand i hand

En rad verksamheter har idag fått klarhet i att det inte nödvändigtvis finns ett motsatsförhållande mellan att driva företag och att bidra till en bättre värld.

De 17 globala målen har blivit ett reellt startskott för en globalt kapplöpning för länder och företag som har förmåga och potential att leverera lösningar som kan bidra till att nå målen om att säkra bra utbildning och hälsa för alla, hantering av miljömässiga utmaningar, reducering av ojämställdhet, främjande av jämlikhet, jobbskapande och hållbar ekonomisk tillväxt och konsumtion.

Hur kan mitt företag implementera de globala målen?

Som en hjälp till företag har GRI, FN och WBCSD tillsammans utvecklat en 5-stegs vägledning med verktyget: SDG Compass: The Guide for business action on the SDGs. Det är en vägledning till verksamheter om hur de kan anpassa sin strategi och bedöma sina insatser för att nå de globala målen. Vägledningen genomgår 5 steg som företag med fördel kan följa för att bidra till de globala målen.

Vägledningsprocessen är iterativ, men de 5 stegen innebär:

Trin 1: Förstå de globala målen i relation till din egen verksamhet.

Trin 2: Definiera prioriteringar utifrån de möjligheter ditt företag har i förhållande till de globala målen.

Trin 3: Sätt ett par mål i överensstämmelse med de globala målen och dina affärsmål.

Trin 4: Integrera det i din kärnverksamhet.

Trin 5: Rapportera och kommunicera med intresserade för att visa var du står i förhållande till hållbar utveckling.

sdg compass

Vad gör Scanlux Packaging för att bidra till att nå FN:s globala mål?

Förpackningsindustrin har liksom andra branscher ett stort ansvar för att bidra till de 17 världsmålen för hållbar utveckling.

Hållbart emballage börjar med materialets ursprung, design, själva produktionen och sträcker sig över transport till kunden och vidare till konsumenterna för att i slutänden bli till återbruk av emballagematerial som igen dirigeras tillbaka i värdekedjan och marknaden. Hållbarhet ska tänkas in i hela värdekedjan.

Scanlux Packaging har hållbar utveckling djupt förankrad i sin kärnverksamhet och kommer också framöver att arbeta med miljövänliga lösningar i hela värdekedjan. Vi ser det som viktigt att fortsatta arbeta aktivt för att bidra till FN:s globala mål för att hållbar utveckling kan nås.
Vi arbetar löpande, aktivt och systematiskt för, där det är ekonomiskt och tekniskt möjligt, minimera belastningen av den externa miljön och vi gör vårt bästa för att visa omtanke för naturen och miljön genom alla våra processer. Vi samarbetar bara med leverantörer som lever upp till vår miljöpolitik.

Scanlux Packaging har sedan 2016 varit FSC®-certifierat. Ett av de viktigaste materialen som ingår i vår produktion av papper är trä. Genom att välja FSC®-certifierat material bidrar man till att främja ansvarsfull skogsdrift och att naturen och de sociala förhållandena i de skogar som träet kommer från är rättvisa. I en FSC®-certifierad skog värnar man inte bara om de sårbara naturområdena, utan planterar också ny skog där man avverkat. Detta bidrar till att skogen är CO2-neutral.

Med den internationella miljöstandarden ISO 14001 har Scanlux Packaging också säkrat att det inte bara kommer miljövänliga produkter ut ur produktionen utan även att miljömedvetenheten är hög genom hela arbetsprocessen.

Scanlux Packagings leverantörer förpliktigar sig också till att leva upp till en beteendekod som beskriver våra etiska riktlinjer. Det har stor betydelse för oss att vi genom våra kontrakt och kommunikation säkrar att förhållanden hos våra leverantörer lever upp till våra standarder och riktlinjer samtidigt som vi är väl medvetna om att lagstiftning och kulturskillnader runt omkring i världen innebär olika villkor.

Här kan du läsa mer om vår miljöpolitik och Code of Conduct.

BLUE BAM circles
loplabbet fsc certified paper bags

Andra berättelser

ARTIKEL

Hitta nyckeln till e-handels-framgång

I den här artikeln fokuserar vi på hur du kan optimera köpupplevelsen med miljövänliga emballagelösningar – genom hela kundresan. Detta kan mycket väl vara nyckeln till din personliga e-handelsframgång.

Få reda på mer

ARTIKEL

Vill du värna om miljön?

Oavsett om du använder miljöcertifierade förpackningsmaterial eller inte, föreslår vi tre sätt som du kan skydda miljön på samtidigt som du sparar pengar.

Läs mer
Var den här artikeln till hjälp?
JaNej
Black Corrugated Winebox 2 Bottle har lagts till i din varukorg