Käytännesäännöt

Vältä pakkausten viherpesua – näin vaikutat aidosti ympäristöön! [OPAS]

Mitä on viherpesu ja kuinka se vaikuttaa yritykseen? Viime vuosina on kiinnitetty paljon huomiota siihen, miten yritykset markkinoivat itseään kestävän…
Lue lisää

Ohjenuoramme

Scanlux Packagings hankkijat ovat sitoutuneet ohjesääntöihin, jotka kuvailevat eettiset suuntaviivamme. Meille on suuri merkitys sillä, että sopimustemme ja kommunikaation kautta varmistamme, että yhteytemme toimittajiimme yltää standardiemme ja suuntaviivojemme tasolle, ollen tietoisia lainsäädännöstä ja siitä, että kulttuurierot ympäri maailman tarkoittavat erilaisia edellytyksiä.

Korostamme yhteystyökumppaneillemme ja toimittajillemme kuinka tärkeää on, että tuotanto tapahtuu ihmisten kesken, ja että heitä tulee kohdella kunnioituksella ja heillä tulee olla hyvät työolosuhteet. Käytännesääntöjemme hyväksyminen ja noudattaminen on erottamaton osa Scanluxin tekemää liiketoimintasopimusta. Tämä varmistetaan sopimuksilla, perusteellisella tiedonannolla, jatkuvilla raporteilla ja hallinnalla.

Täältä voit lukea koko käytännesäännön.

Scanlux Packagings alihankkija

Scanlux vaatii, että kaikki hankkijamme noudattavat nykyisiä käytännesääntöjä yhteistyössä alihankkijoidensa kanssa. Hankkijan vastuulla on varmistaa, että alihankkijat noudattavat Scanluxin käytännesääntöjä. Kaikkien hankkijoiden tulee aina informoida Scanluxia missä kukin tilaus tuotetaan.

Terveys ja turvallisuus

Kaikkien Scanluxin hankkijoiden tulee varmistaa turvallinen ja terve työympäristö, yhteisymmärryksessä paikallisten lakien ja sääntöjen kanssa.
Hankkijoidemme tulee varmistaa vähintään seuraavat kohdat:

  • Tilat noudattavat voimassa olevia lakeja ja sääntöjä terveyden, turvallisuuden ja ympäristön osalta.
  • Paloturvallisuusvälineet, kuten palohälytin, sammuttimien asentaminen, tulee säilyttää ja tarkastaa paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
  • Ensiapu- ja evakuointiohjeiden tulee olla tiedostettuja sekä johdolle että työntekijöille.
  • Hankkijan tulee sijoittaa vähintään yksi varusteltu ensiapupakkaus jokaiselle osastolle.
  • Valaistuksen ja ilmanvaihdon tulee olla oikein asennetut ja tarkastetut.
  • Kaikkien koneiden tulee olla tarkastetut, huolletut ja niiden tulee olla varustetut oikein suojatoimenpitein.
  • Kaikki vaaralliset materiaalit tulee säilyttää turvallisesti ja hävityksen tulee tapahtua paikallisia lakeja ja sääntöjä noudattaen.
  • Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus juomaveteen.
  • Vessoja tulee olla vähintään paikallisen lain mukainen määrä.

Lapsityövoima

Scanlux Packaging ei hyväksy eikä tee yhteistyötä hankkijoiden kanssa, jotka käyttävät lapsityövoimaa. Hankkijalla ei ole oikeutta käyttää alle 15-vuotiaita tuotantotyöntekijänä tai muissa tehtävissä toimialalla. Jos paikallinen lainsäädäntö on päättänyt toisen ikärajan ”lapsen” määritelmään, on sitä noudatettava. Maissa, joissa laki hyväksyy oppisopimuksen, sallimme sen ikäisten lasten työskennellä muutaman tunnin päivässä.

Tehtaan tulee pystyä todistamaan, että kyseinen työ ei häiritse lapsen koulutusta ja että työ on rajoitettu pariin tuntiin päivässä ja että työn tarkoituksena on lapsen koulutus ja että henkilö saa asianmukaisen korvauksen työstä. Jos meillä on mitään syytä epäillä, ettei nämä ehdot toteudu, ei oppisopimusta hyväksytä. Jokaisen hankkijan vastuulla on tarkistaa palkattujen ikä ja tähän tietoon tulee olla milloin tahansa pääsy. Jos lapsityö rekisteröidään, pyytää Scanlux tehdasta varmistamaan, että toimenpiteet ovat lapsen etujen mukaisia. Pyrimme yhdessä tehtaan kanssa löytämään tyydyttävän ratkaisun, jossa lapsen ikä, sosiaalinen tilanne ja koulutus otetaan huomioon. Kaikki toteutuvat toimenpiteet tulee tehdä lapsen tilanteen parantamiseksi, ei huonontamiseksi. Scanlux pidättää oikeuden vetää mukaan paikallisia tai kansainvälisiä järjestöjä, lapsen tulevaisuuden turvaamiseksi. Korvaus ja palkka tulee maksaa säännöllisesti ja sen tulee olla oikeudenmukainen tehtävään työhön nähden.

Palkka, ylityötunnit ja maksutoimenpiteet tehdään yhteisymmärryksessä hankkijan maan paikallisten lakien kanssa. Sen lisäksi hankkijan tulee tarjota lainsäädännön mukaiset edut. Palkan pidättämistä ei saa käyttää kuritoimenpiteenä. Työajan tulee olla hankkijan maan lakien mukainen. Tämä koskee sekä päivittäistä sekä viikottaisia työtunteja. Työtuntien, jotka ylittävät 60 tuntia viikossa, tulee olla vapaaehtoisesti tehtyjä ja suunniteltuja, jotta turvallisuus ja inhimillisyys säilyvät työolosuhteissa.

Ympäristö

Ympäristö on nouseva globaali huolenaihe ja Scanlux odottaa toimittajiensa toimivan vastuullisesti sen suhteen. Scanluxin toimittajien tulee noudattaa voimassaolevia lakeja ja sääntöjä ympäristönsuojelua koskien. Hankkijoidemme tulee pyrkiä vähentämään jätettä, vuotoja ja päästöjä ilmaan, maaperään ja veteen, sekä vaarallisia kemikaaleja tulee käsitellä paikallisten lakien ja sääntöjen mukaan.

Eläinsuojelu

Scanlux ei käytä koskaan eläinperäisiä turkiksia. Kotieläintuotannon yhteydessä on toimittajien otettava huomioon eläinten tarpeet eikä yrittää sopeuttaa eläimiä olemassa oleviin olosuhteisiin.

Häirintä ja hyväksikäyttö

Hankkijan työntekijöitä tulee kohdella arvokkaasti ja kunnioituksella. Missään tapauksessa ei saa esiintyä fyysistä kuritusta, minkäänlaista kiusaamista tai vallan väärinkäyttöä.

Syrjintä

Scanlux kieltäytyy tekemästä yhteistyötä hankkijoiden kanssa, jotka syrjivät työntekijöitään etnisen alkuperän, uskonnon, iän, kansalaisuuden, poliittisen kannan, ammattiliittojäsenyyden, seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuolen perusteella. Naistyöntekijöillä tulee olla oikeus äitiyslomaan raskauden johdosta. Raskaana olevan työntekijän irtisanominen ei ole sallittua.

Tiedottaminen

Hankkijoiden johtajien tulee tiedottaa työnantajilleen näistä käytännesäännöistä ja laittaa kopio paikkaan, jossa se on kaikkien työntekijöiden saatavilla. Scanlux odottaa kaikkien toimittajien kunnioittavan yllämainittuja käytännesääntöjä ja heidän tekevän parhaansa standardiemme säilyttämiseksi. Luotamme, että henkilökuntamme ottaa vastuun omasta työstään ja odotamme toimittajiemme tekevän samoin. Uskomme yhteistyöhön ja olemme halukkaita yhteistyöhön toimittajiemme kanssa, jotta löytäisimme käyttökelpoiset ratkaisut kaikissa tilanteissa.

Black Corrugated Winebox 2 Bottle lisättiin ostoskoriin